informácie o spracovaní osobných údajov

Milí klienti,

v súvislosti s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR), Vás prosíme o vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Účelom nového európskeho nariadenia je ochrana Vašich osobných údajov a Váš prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne zo zákonných dôvodov (s Vaším súhlasom). Je iba na Vašom slobodnom rozhodnutí či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytnete alebo neposkytnete. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania poskytnutých osobných údajov

Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie, pre riadne a včasné plnenie uzavretej zmluvy. Pokiaľ s tým vyjadríte súhlas, poskytnuté údaje budeme spracovávať aj na marketingové účely, t.j. predovšetkým pre zvýšenie Vašej informovanosti o našich službách a aktivitách (zasielanie newsletterov a ponúk aktuálnych kurzov, workshopov, akreditovaných školení, odborných seminárov).

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a plnenia z našej strany : meno, priezvisko, bydlisko (ulica, poštové smerovacie číslo, mesto, štát), telefóne číslo, mobilné telefónne číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa, dátum narodenia.

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky. Poskytnuté údaje na marketingové účely budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po dobu 3 rokov od poslednej realizovanej objednávky.

4. Cookies

Pre prispôsobenie obsahu nášho webu Vašim preferenciám používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho počítača/prehliadača alebo mobilného zariadenia, kde ich ukladá. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že zakážete použitie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.

5. Webové merače/analytika

Jedná sa o konverzné alebo pixelové kódy/značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a merania ich návštevnosti a chovania.

  • Google Anylitics
  • Facebook pixel

6. Reklamné služby

Na tomto webe využívame Vaše kontakty /emailová adresa, meno a priezvisko/ k zasielaniu reklamných alebo obchodných oznámení. Emailové adresy zákazníkov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek/zasielaniu reklamných a obchodných oznámení, nie sú odosielané a spracovávané žiadnou treťou stranou.

7. Právo na prístup

Máte právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov.

8. Právo na prenositeľnosť dát

Povinnosťou našej spoločnosti je poskytnúť Vám všetky o Vás spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získate väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a máte rovnako možnosť ich v takto získanej podobe poskytnúť inej osobe.

9. Právo na opravu

Máte právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať našu spoločnosť o ich nápravu.

10. Právo na obmedzené spracovanie

Máte právo na to, aby naša spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov alebo zneprístupnila vybrané osobné údaje alebo dočasne odstránila zverejnené údaje.

11. Právo na výmaz

Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

12. Právo byť zabudnutý

Máte právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

13. Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ nemáte možnosť uplatniť právo na výmaz.

14. Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenie GDPR.

15. Zabezpečenie ochrany dát

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany alebo spracovania Vašich osobných údajov kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese power@yogo.sk.